VYHLÁSENIE: Klubové tréningy za prísnych hygienických a bezpečnostných podmienok

No image

Na základe uznesenia Slovenského futbalového zväzu zo dňa 24.04.2020 vydaného ku opatreniu Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/3461/2020 zo dňa 21.04.2020 vo veci prevádzky vonkajších športovísk pre bezkontaktný šport bolo vydané usmernenie transformované na bezkontaktný tréning futbalistov. Klub PŠC Pezinok víta túto možnosť a vydáva nasledovné vyhlásenie. Zhrnieme najdôležitejšie informácie, ktoré je potrebné dodržiavať, prejdeme od podmienok od SFZ, cez naše usmernenia a vysvetlíme aj ďalšie okolnosti tréningov.


Od 11.mája 2020 bude v našom klube možné vykonávať bezkontaktný tréning futbalistov za prísnych hygienických a bezpečnostných podmienok. Klubu sa v pomerne krátkom čase podarilo zabezpečiť splnenie všetkých podmienok usmernenia SFZ. Tréningy budú pre našich hráčov dobrovoľné a vykonávané na troch miestach. V našom športovom areáli na Komenského ulici na malej umelej tráve (1) a na ploche za severnou bránou (2), a tretím miestom je areál GFC Grinava na Myslenickej ulici (3). Medzi hráčmi budú najmenej 2 metrové rozostupy, pričom skupina futbalistov aktívne zapojených do tréningovej činnosti na jednom športovisku nesmie v rovnakom čase presiahnuť 5 osôb (+ tréner nevykonávajúci aktívnu tréningovú činnosť).

Dôležitou podmienkou SFZ je, že ak niektorí hráč alebo tréner bude pozitívne testovaný na COVID-19, tak všetci hráči alebo tréneri, ktorí prišli s touto osobou do kontaktu musia ísť do 14 dňovej karantény. Hráči a rodičia boli v rozsiahlejšom internom vyhlásením informovaní o možnosti prihlasovania, ale aj o tom, čo si ich deti majú zobrať na tréningy. 

Dôležité podmienky tréningov od SFZ

– tréning prebieha na vonkajšom športovisku bez prítomnosti verejnosti, rodičov či iných osôb, okrem nevyhnutne potrebných členov realizačného tímu,

– skupina futbalistov čakajúcich na zapojenie do aktívnej športovej činnosti čaká v bezpečnej vzdialenosti, rozstupoch a dodržiava ďalšie pravidlá, ktoré platia v rámci všeobecných opatrení,

– medzi aktívne zapojenými futbalistami a ostatnými osobami bude zachovávaná vzdialenosť najmenej 2 metre,

– hráči aktívne vykonávajúci športovú činnosť vo vonkajších športoviskách nie sú povinní pri výkone športovej aktivity mať prekryté horné dýchacie cesty,

– všetky ostatné osoby, ktoré sa zúčastnia na tréningu alebo sa budú nachádzať na športovisku, sú povinné mať prekryté horné dýchacie cesty; výnimkou je osoba, ktorá riadi športovú činnosť (tréner) a ktorá je v dostatočnej vzdialenosti od ostatných osôb,

– v tréningu nebudú vykonávané kontaktné aktivity ako napríklad súbojové cvičenia dvoch, resp. viacerých hráčov,

– na ihriskách bude k dispozícii nádoba s dezinfekčným prostriedkom na dezinfekciu rúk,

– zakazuje sa využívať súvisiace vnútorné priestory štadióna, najmä spoločné šatne, umyvárne, sprchy a podobné zariadenia, výnimkou je núdzové použitie WC (nie bežná potreba, ale napríklad náhla nevoľnosť),

– po skončení tréningu bude vykonávaná dezinfekcia všetkých použitých tréningových pomôcok,

– je povinnosťou futbalistov mať a používať výhradne vlastnú nádobu na vodu označenú vlastným menom,

– pri striedaní skupín hráčov vykonávajúcich tréningovú aktivitu na rovnakom športovisku, tréneri zabezpečia dostatočný čas a priestor na dodržanie bezpečnej vzdialenosti meniacich sa futbalistov a dohliadnu na vykonanie dezinfekcie použitého športového náčinia,

– osoba na to určená uchováva záznam o účasti osôb na športovej činnosti v rozsahu meno, priezvisko, dátum a čas účasti na aktivite, a prípade ak bude potvrdený pozitívny test na COVID-19, musia všetky dotknuté osoby postupovať v súlade s nariadeniami hlavného hygienika SR a ÚVZ SR,

– v súčasnom období je dôležitá́ najmä alergologická anamnéza futbalistov, lebo v najbližších dvoch mesiacoch budú vrcholiť ťažkosti alergikov – slzenie, opuchy a svrbenie očí, nádcha, kašeľ, kýchanie. Tieto prejavy by mohli mylne poukazovať na nákazu COVID-19.

Klubové usmernenia

1.       Tréningy budú prebiehať od 11.mája 2020 do 12.júna 2020 (5 týždňov).

2.       Tréningy sú dobrovoľné, nie povinné (kto sa rozhodne netrénovať, budeme to akceptovať).

3.       Hráč sa nemôže zúčastniť tréningu ak:

  • a) má zvýšenú teplotu,
  • b) má kašeľ,
  • c) má problém s dýchavičnosťou.

4.       Hráči budú čakať na tréning na hlavnom parkovisku pred hlavnou budovou v rozostupoch najmenej 2 metre.

5.       Mesačný príspevok na tréningy bude 25€.

6.     Zameranie tréningov bude viac technické, posilňovacie a mobilizačné. Kondičné cvičenia budú realizované len minimálne (tréningy v stredne náročnom tempe).

Krátke usmernenie pre rodičov a verejnosť

Prosíme všetkých rodičov a verejnosť, aby nevstupovali do športového areálu. Na základe usmernenia z vyšších orgánov je to zakázané, pretože v športovom areáli sa môžu nachádzať iba tréneri a hráči. Vaše deti budú pred tréningom vyzdvihnuté trénerom na parkovisku pred hlavnou budovou a po tréningu tam budú opäť odvedené v dostatočných rozostupoch. Takisto pre verejnosť naďalej platí zákaz vstupovania do areálu. Uvoľnenie opatrení sa týka iba klubových tréningov, nie pre verejnosť.

Prečo nie na hlavnom alebo tréningovom ihrisku?

V čase nútenej prestávky sme intenzívne pracovali na zabezpečení menšej rekonštrukcie trávnikov na hlavnej a tréningovej ploche. Náročné podmienky nám sťažovali firmy vykonávajúce tieto práce, ktoré taktiež mali nútenú prestávku. S prispením viacerých ľudí pohybujúcich sa okolo pezinského futbalu sa podarilo vybaviť niekoľko prác súvisiacich s úpravou hracích plôch, ktoré budú prebiehať počas mesiacov máj a jún. Z tohto dôvodu nie je možné absolvovať tréningy na týchto plochách.

Záverečná prosba

Prosíme všetkých o dodržiavanie vyššie spomenutých nariadení. Nezabúdajme na nosenie rúška, vďaka čomu vieme ochrániť seba, rodinu i kamarátov. Buďme disciplinovaní a spoločne bojujme aktívnym pohybom proti vírusu.

Titulná fotografia k príspevku je ilustračná


Partneri klubu

  • No image
  • No image
  • No image
  • No image
  • No image

Zdieľať článok

Podobné články